Att tänka på som upphovsman

Att tänka på som upphovsman

 

Vad är bilder och original?

Med bilder menas exempelvis fotografier, teckningar, illustrationer, konstverk eller collage.
Med original menas den bild som du skapar i analog eller digital form och som kan levereras till köparen som förlaga.

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!

Upphovsrättslagen ger dig rättsligt skydd till ditt verk. Precis som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv.

Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas på internet och i intranät

1. Vad säljer jag?

När du får en beställning på en bild genom ett uppdrag eller säljer en arkivbild ska du bara sälja rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid din.

2. Vem äger bilden?

Äganderätten till det levererade originalet är alltid din. För att köparen ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med dig. Originalet får lagras i tryckprocessen, men måste alltid avlägsnas och returneras till dig efter produktionen.

3. Hur får bilden användas?

En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med köparen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste du först godkänna ändringen.

4. Vad gäller när bilden återanvänds?

Om en bild ska återanvändas måste köparen först kontakta dig. Tänk på att du har rätt till ny ersättning vid återanvändning.

5. Får bilden ändras?

Inga ändringar får göras i bilden utan ditt tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att du känner till beskärningarna i förväg.

6. Har du rätt att få ditt namn angivet när bilden ändras?

Att bli namngiven när din bild ska användas ska vara en självklarhet, såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Skyldigheten för köparen att ange ditt namn följer av upphovsrättslagen och ligger i din ideella upphovsrätt till bilden. Om du har försett ditt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användningen av bilden får dessa inte plockas bort utan ditt tillstånd när bilden används. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

7. Hur länge är bilden skyddad?

Din ensamrätt att bestämma över din bild gäller fram tills 70 år har passerat efter ditt dödsår. Efter din död är det den som får upphovsrätten till din bild genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret.

8. Vad gäller när människor är avbildade på bilden?

Om du har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas ett godkännande från dessa för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form. Förutsättningarna är att personen/personerna på bilden är identifierbara och framträdande på bilden. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det innebär att personen måste ha lämnat godkännande aktivt och helst skriftligt. Det är köparen som bär ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används. Köparen bör därför försäkra sig om att godkännande från en avbildad person finns vid uppdrag och att du har inhämtat sådant godkännande för arkivbilder.


Texten är hämtad från ”Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt” som producerades i samarbete med Svenska tecknare, KRO, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet, SK och KIF. 2008.

Rulla till toppen