Stadgar

Stadgar

 

§ 1. Ändamål

Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en bred politiskt obunden ideell intresseförening för aktivt verksamma konstnärer.

§ 2. Verksamhetsår

SK:s verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 3. Medlemskap

Varje verksam konstnär har rätt att söka medlemskap i SK. Medlem är den som är antagen som medlem och betalat medlemsavgift.)

Mom. 1. Medlemskap innebär att man uppfyller SK:s invalskriterier.
Mom. 2. Medlemskap som ungdom får den som uppfyller SK:s invalskriterier och är under 25 år.
Mom. 3. Medlem är skyldig att rätta sig efter stadgeenligt fattade beslut och att ej motverka förbundets syfte och arbete.
Mom. 4. Medlemskap kan vara vilande i högst ett år från och med en betalningsperiod fram till nästa betalningsperiod.

§ 4. Årsavgift

Den av förbundsstämman beslutade årsavgiften ska vara betald senast den 31 mars det år avgiften avser.

Mom. 1. Medlemsavgiften för ungdom ska vara hälften av hel årsavgift.
Mom. 2. Undantag. Det år medlemskap beviljas ska avgiften vara en tolftedel av årsavgiften för varje månad som återstår av kalenderåret efter invalet.

§ 5. Utträde, uteslutning och återinträde

Medlem som begär utträde beviljas detta efter begäran hos förbundet.

Mom. 1. Medlem som inte betalat fastställd årsavgift efter två påminnelser anses ha lämnat SK.
Mom. 2. Vid återinträde efter utebliven betalning av årsavgiften ska ny ansökan göras.
Mom. 3. Medlem som aktivt motverkar SK:s syfte och verksamhet kan efter utredning av regionen och/eller förbundsstyrelsen uteslutas ur SK.
Mom. 4. Medlem som uteslutits ur SK kan beviljas återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 6. Förbundets organisation

Förbundet styr och utvecklar sin verksamhet genom följande organ:

   a) Förbundsstämman
   b) Förbundsstyrelsen
   c) Regionernas styrelser
   d) Lokala arbetsgrupper och/eller kontaktpersoner

Mom. 1. SK är organiserat i regioner vars antal och form beslutas av stämman.
Mom. 2. Regionernas styrelser äger rätt att besluta om lokala arbetsgrupper och/eller kontaktpersoner.

§ 7. Hedersmedlem

Förbundsstämman har rätt att till hedersmedlem utse medlem som har haft särskilt stor betydelse för SK:s verksamhet. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§ 8. Förbundsstämma

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom. 1. Förbundsstämman hålls varje år på tid och plats som beslutas av förbundsstyrelsen dock senast före mars månads utgång.
Mom. 2. Medlemmarna ska informeras senast två månader före stämmans genomförande.
Mom. 3. Beslutande vid förbundsstämman är SK:s representantskap som utses enligt § 9, mom 1.
Mom. 4. Övriga medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid stämman.
Mom. 5. Extra förbundsstämma ska hållas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om minst två regioner så begär. Meddelande om extra förbundsstämma ska sändas ut senast en månad före stämmans hållande.
Mom. 6. Extrastämman får endast behandla de ärenden för vilken den är inkallad.
Mom. 7. Beslutande vid extrastämma är det representantskap som tjänstgjorde vid föregående ordinarie stämma.
Mom. 8. Beslut vid förbundsstämma och extra stämma fattas med enkel majoritet.

§ 9. Representantskap

Representantskapet utgörs av ombuden från SK:s regioner.

Mom. 1. Regionernas representanter utses genom att varje region har ett grundmandat om ett ombud till och med 100 medlemmar. Om medlemsantalet överstiger 100 ges ytterligare ett mandat.
Mom. 2. Respektive region ska senast fyra veckor före stämman meddela förbundsstyrelsen om regionens representanter.
Mom. 3. Mandaten för representantskapets ombud gäller från och med innevarande års förbundsstämma fram till nästa års förbundsstämma.

§ 10. Motioner

Motionsrätt till stämman har respektive regions styrelse och enskild medlem som uppfyller villkoren i stadgarna §§ 3 och 4.

Mom. 1. Enskild motion ska lämnas till regionens styrelse som har att tillstyrka eller avslå motionen. Tillstyrks den sänds den vidare till förbundsstyrelsen. Avslås den sänds den vidare till förbundsstyrelsen som enskild motion med ett yttrande från regionens styrelse.
Mom. 2. Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämmans hållande.

§ 11. Dagordning vid förbundsstämman

1. Förbundsstämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen och eventuellt anmälda ärenden och tillkommande beslutsfrågor
3. Upprop av ombuden.
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
5. Val av
    a) ordförande för mötet
    b) sekreterare
    c) två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Berättelser:
   a) verksamhetsberättelse
   b) ekonomisk berättelse
   c) revisorernas berättelse och förslag
7. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret
8. Behandling av inkomna motioner och förslag från förbundsstyrelsen.
9. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
10. Budget för det kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
12. Val till styrelsen. Förbundsordförande och förbundssekreterare väljs på två år, udda år. Ordinarie ledamöter väljs på två år och ersättare på ett år. Förbundskassör väljs på två år, jämna år.
13. Val av en ordinarie revisor och en ersättare på ett år.
14. Övriga anmälda ärenden
15. Stämmans avslutande

§ 12. Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är SK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna.

Mom.1. Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter: Ordförande, sekreterare och kassör samt fem ordinarie ledamöter och ersättare.
Mom. 2. Till ordinarie ledamot ska väljas en person som är talesperson för sin region.
Mom. 3. Person som är ordförande i en region kan inte samtidigt vara förbundsordförande.
Mom. 4 Det åligger förbundsstyrelsen att inom sig att utse vice ordförande.
Mom. 5. Det åligger förbundsstyrelsen att utse antagningskommitté.
Mom. 6. Det åligger förbundsstyrelsen att
   a) verkställa av förbundsstämman fattade beslut
   b) förbereda ärenden till kommande förbundsstämma
   c) leda SK:s kansli och anställa eventuell personal
   d) förse regionerna med nödvändigt informationsmaterial
   e) biträda regionerna i deras verksamhet
   f) bevaka och där så är möjligt delta i andra organisationers verksamhet som kan vara till nytta för SK
   g) verka för att SK blir remissinstans för utredningar inom kulturområdet
   h) fatta beslut i SK-interna tvisteärenden
   i) upprätta verksamhetsplan och budget
   j) avge årligen en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Mom. 7. Förbundsstyrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper för viktigare verksamhetsområden.
Mom. 8. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har förbundsordförande utslagsröst. Varje ordinarie ledamot har reservationsrätt.
Mom. 9. Vid kallelse till möte med förbundsstyrelsen ska även ersättarna kallas. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt.
Mom. 10. Förbundsstyrelsen har rätt att adjungera resurspersoner till förbundsstyrelsens möten.
Mom. 11. Det åligger förbundsstyrelsen att omedelbart efter att den blivit vald ha ettmkonstituerande möte och utse firmatecknare.

§ 13. Revision

Den av förbundsstämman valda revisorn ska kontinuerligt följa verksamheten och den ekonomiska utvecklingen i SK. Det ankommer därför på revisorn att ta del av styrelsens protokoll och andra handlingar som utgör underlag för verksamheten och ekonomiska transaktioner.

Mom. 1. Revisorn ska före februari månads utgång lämna revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Mom. 2. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag om ansvarsfrihet ska beviljas för den avgående förbundsstyrelsen eller ej.

§ 14. Val till förbundsstyrelsen

Valberedningen ska förbereda valet på förbundsstämman av medlemmar i den kommande förbundsstyrelsen.

Mom. 1. Valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av en representant från de olika regionerna, av vilka en väljs som ordförande.
Mom. 2. Stämman har rätt att nominera och välja ledamöter till styrelsen och revisor när valberedningen saknar förslag.
Mom. 3. Nomineringsrätt har valberedningen, respektive regions styrelse och medlemmar som uppfyller villkoren i stadgarna §§ 3 och 4.
Mom. 4. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt för stämmans deltagare senast en timma före stämmans öppnande.
Mom. 5. Föredragning vid stämman sker av valberedningens internt utsedda föredragande.

§ 15. Regioner

Regionerna är underställda förbundsstyrelsen.

Mom. 1. Regionen ska i sin verksamhet följa SK:s grundprinciper och handlingsprogram samt av förbundsstämman och/eller förbundsstyrelsen fattade beslut. Förbundets stadgar gäller för samtliga regioner.
Mom. 2. Regionen har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde tillvarata och främja medlemmarnas intressen.
Mom. 3. Regionerna utövar sin verksamhet genom följande organ:
   a) Årsmöte
   b) Regionstyrelse (RS)
   c) Lokala grupper och distrikt
Mom. 4. Årsmöte
   a) Årsmötet är regionens högsta beslutande organ.
   b) Före februari månads utgång ska regionens årsmöte hållas.
   c) Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast 3 veckor före mötets hållande.
Mom. 5. Årsmötets genomförande
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
   1) Årsmötets behöriga utlysande
   2) Anteckning av närvarande samt val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerare)
   3) Mötesdagordning
   4) Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret
   5) Ekonomisk rapport
   6) Revisionsberättelse
   7) Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
   8) Val av regionstyrelse bestående av ordförande samt det antal styrelseledamöter som årsmötet beslutar. Den som blir vald till regionens ordförande bör även ingå som ledamot i förbundsstyrelsen.
   9) Val av revisor och ersättare
   10) Val av valberedning
   11) Val av ombud till förbundsstämman
   12) Behandling av motioner och förslag
   13) Övriga frågor och anmälda ärenden
Mom. 6. Förslag och motioner
Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att till regionstyrelsen lämna förslag och motioner till årsmötet. Förslag och motioner ska delges RS skriftligt och senast två veckor före mötets hållande.
Mom. 7. Regionstyrelse
RS är regionens verkställande organ. RS ska följa regionens och årsmötets beslut.
Det åligger regionstyrelsen att
   a) leda och främja regionens verksamhet samt föra regionens talan.
   b) informera sig om medlemmarnas intressen.
   c) informera medlemmarna i aktuella frågor.
Mom. 8. Regionstyrelsens (RS) arbetssätt
Ledamöter i RS kan väljas på maximalt två år.
   a) Ersättare ska kallas till styrelsemöte där de har yttranderätt och förslagsrätt.
   b) RS är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter deltar i mötet.
   c) RS sammanträder då ordföranden eller minst hälften av ledamöterna så begär.
   d) RS organiserar inom sig arbetet och kan för särskilda uppgifter tillsätta fasta eller tillfälliga projektgrupper.
Mom. 9. Förvaltning
RS ledamöter är gemensamt ansvariga för regionens förvaltning. RS utser firmatecknare. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Ekonomisk redovisning ska vara tillgänglig minst 14 dagar före årsmötet. Regionstyrelsen ska presentera en budget med tillhörande verksamhetsplan på regionens årsmöte. Regionbidrag betalas ut när budget och verksamhetsplan godkänts av förbundsstyrelsen. Regionerna ska presentera en kostnadsuppföljning av sitt bokslut för det gångna årets verksamhet. Regionernas grundbidrag ska betalas ut senast den 2 februari.
Mom. 10. När en regionstyrelse inte kan fullgöra sina uppgifter går förbundsstyrelsen in i dess ställe.

§ 16. Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsstämman. För att ändring ska bli giltig krävs tvåtredjedelars majoritet av förbundsstämman på två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena kan vara en extra förbundsstämma.

§ 17. Upplösning

För upplösning av förbundet krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en av dem är ordinarie.
Mom. 1. Beslut om upplösning ska fattas med tvåtredjedelars majoritet.
Mom. 2. Mellan de beslutande förbundsstämmorna ska minst tre månader ha förflutit.
Mom. 3. Vid beslut om upplösning ska efter revision samtidigt fattas beslut om förfarande med eventuella tillgångar.

Rulla till toppen