Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Stadgar

Svenska Konstnärsförbundet§ 1. Ändamål

Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en bred intresseförening i form av en rikstäckande ideell förening för aktivt verksamma konstnärer inom bild, färg och form. SK:s ändamål är att erbjuda konstnärer en stimulerande och engagerande miljö för konstnärskap.


Detta gör vi och genom att:

- Stimulera, initiera och arrangera utställningsmöjligheter.

- Skapa social gemenskap genom medlemsträffar, föreläsningar och studiebesök.

- Ge ut tidningen Bildkonstnären.

- Ge möjlighet till råd i ekonomiska, juridiska och upphovsrättsliga frågor.

- Erbjuda ett onlinegalleri, Art Gallery.
 
§ 2. Verksamhetsår

SK:s verksamhetsår är lika med kalenderår.
 
§ 3. Medlemskap

Varje verksam konstnär har rätt att söka medlemskap i SK.


Mom 1. Medlemskap innebär att man uppfyller SK:s invalskriterier.

Mom 2. Medlemskap som ungdom får den som uppfyller SK:s invalskriterier och är under 25 år.

Mom 3. Medlem är skyldig att rätta sig efter stadgeenligt fattade beslut och att medverka i förbundets utveckling
 
§ 4. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska göras per post eller epost.


Mom 1. Till ansökan ska bifogas CV och exempel på de konstnärliga verk som ska ligga till grund för antagningen. Antal exempel beslutas av förbundsstyrelsen.

Mom 2. Avslås ansökan erbjuds möjligheten till att komma in med ny ansökan.
 
§ 5. Årsavgift

Den av förbundsstämman beslutade årsavgiften ska vara betald senast den 31 mars det år avgiften avser.

Mom1. Medlemsavgiften för ungdom ska vara hälften av hel årsavgift.

Mom2. Undantag. Det år medlemskap beviljas ska avgiften vara en tolftedel av årsavgiften för varje månad som återstår av kalenderåret efter invalet.
 
§ 6. Utträde, uteslutning och återinträde

Medlem som begär utträde ska beviljas detta efter skriftlig begäran till förbundsstyrelsen.


Mom 1. Medlem som ej betalar fastställd årsavgift efter två påminnelser anses ha lämnat SK.

Mom 2. Vid önskat återinträde efter tidigare medlemskap lämnas ny ansökan i enlighet med invalskriterierna.
Mom 3. Medlem som aktivt motverkar SK:s syfte och verksamhet kan efter utredning av regionen och/eller förbundsstyrelsen uteslutas ur SK.

Mom 4. Medlem som uteslutits ur SK kan beviljas återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen.

Mom 5. Överklagan av beslut om uteslutning skickas till förbundsstämman som beslutar i ärendet.
 
§ 7. Förbundets organisation

Förbundet styr och utvecklar sin verksamhet genom följande organ:


- Förbundsstämman

- Förbundsstyrelsen

- Arbetsutskottet i förbundsstyrelsen

- Regionernas styrelser och arbetsgrupper

- Lokala arbetsgrupper och/eller kontaktpersoner


Mom 1. SK är organiserat i regioner vars antal och form beslutas av stämman.

Mom 2. Förbundsstyrelsen kan i samråd med regionernas styrelse besluta om lokala arbetsgrupper och/eller kontaktpersoner.

§ 8. Hedersmedlem

Förbundsstyrelsen har rätt att till hedersmedlem utse medlem som har haft särskilt stor betydelse för SK:s verksamhet.

§ 9. Förbundsstämma

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.


Mom 1. Förbundsstämman hålls varje år på tid och plats som beslutas av förbundsstyrelsen dock senast före mars månads utgång.

Mom 2. Inbjudan till stämman ska sändas till varje medlem senast fyra månader före stämmans genomförande.

Mom 3. Beslutande vid förbundsstämman är SK:s representantskap som utses enligt
 § 10.
Mom 4. Övriga medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid stämman.

Mom 5. Extra förbundsstämma ska hållas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om minst två regioner så begär. Meddelande om extra förbundsstämma ska sändas ut senast en månad före stämmans hållande.

Mom 6. Extrastämman får endast behandla de ärenden för vilken den är inkallad.

Mom 7. Beslutande vid extrastämma är det representantskap som tjänstgjorde vid
föregående ordinarie stämma.

Mom 8. Beslut vid förbundsstämma och extra stämma fattas med enkel majoritet.
 
§ 10. Representantskap

Beslutande vid SK:s förbundsstämma är SK:s representantskap.


Mom 1. Representantskapet utgörs av ombuden från SK:s regioner, förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter samt valberedningen.

Mom 2. Regionernas representanter utses genom att varje region har ett grundmandat om två representanter, ytterligare ett mandat för varje påbörjat femtiotal medlemmar upp till 100 medlemmar. Därefter ytterligare ett mandat för varje påbörjat nytt 100-tal medlemmar.

Mom 3. Respektive region ska senast fyra veckor före stämman meddela förbundsstyrelsen om regionens representanter.

Mom 4. Mandaten för representantskapets ledamöter gäller från och med innevarande års stämma fram till nästkommande förbundsstämma.

§ 11. Motioner

Motionsrätt till stämman har respektive regions styrelse och enskild medlem som uppfyller villkoren i stadgarna § 5.


Mom 1. Enskild motion ska lämnas till regionens styrelse som har att tillstyrka eller avslå motionen. Tillstyrks den sänds den vidare till förbundsstyrelsen. Avslås den sänds den vidare till förbundsstyrelsen som enskild motion med ett yttrande från regionens styrelse.

Mom 2. Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmans hållande.
 
§ 12. Dagordning vid förbundsstämman


1. Förbundsstämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen och eventuellt anmälda ärenden och tillkommande beslutsfrågor

3. Upprop av representantskapet

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

5. Val av
- ordförande av mötet
- val av sekreterare
- val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Berättelser:
- verksamhetsberättelse
- ekonomisk berättelse
- revisorernas berättelse och förslag

7. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

8. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

9. Budget för det kommande verksamhetsåret

10. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår

11. Beslut om resereglemente för kommande verksamhetsår

12. Behandling av inkomna motioner

13. Behandling av rapporter och förslag

14. Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
- val av förbundsordförande på två år
- val av förbundssekreterare på två år
- val av förbundskassör på två år
- val av fyra ordinarie ledamöter på två år
- val av fem suppleanter på ett år
. Se bilaga 1
15. Övriga val
- val av två ordinarie revisorer och två suppleanter på ett år
- val av valberedningen varav en väljs som ordförande på ett år

16. Övriga anmälda ärenden

17. Stämmans avslutande


§ 13. Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är SK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna.


Mom 1. Det åligger förbundsstyrelsen att omedelbart efter att den blivit vald ha ett
konstituerande möte och utse firmatecknare.
Mom 2.Förbundet genom sin förbundsstyrelse äger själv eller genom att sätta annan i sitt ställe ingå avtal som grundar sig på bestämmelserna om avtalslicens i upphovsrättslagen eller avtal som rör ett flertal upphovspersoner.
Mom 3. Det åligger förbundsstyrelsen att inom sig att utse vice ordförande.

Mom 4. Det åligger förbundsstyrelsen att
- verkställa av förbundsstämman fattade beslut
- förbereda ärenden till kommande förbundsstämma
- leda SK:s kansli och anställa eventuell personal
- förse medlemmar och regioner med nödvändigt informationsmaterial för bland annat medlemsvärvning
- biträda regionerna i deras verksamhet
- bevaka och där så är möjligt delta i andra organisationers verksamhet som kan vara till nytta för SK
- verka för att SK blir remissinstans för utredningar inom kulturområdet
- fatta beslut i SK-interna tvisteärenden
- upprätta verksamhetsplan och budget
- avge årligen en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Mom 5. Förbundsstyrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper för viktigare verksamhetsområden.

Mom 6. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har förbundsordförande utslagsröst. Varje ordinarie ledamot har reservationsrätt.

Mom 7. Vid kallelse till möte med förbundsstyrelsen ska även suppleanterna kallas. Suppleanter har yttrande- och förslagsrätt.

Mom 8. Förbundsstyrelsen har rätt att adjungera resurspersoner till förbundsstyrelsens möten.
 
§ 14. Revision

De av förbundsstämman valda revisorerna ska kontinuerligt följa verksamheten och den ekonomiska utvecklingen i SK. Det ankommer därför på revisorerna att ta del av styrelsens protokoll och andra handlingar som utgör underlag för verksamheten och ekonomiska transaktioner.

Mom 1. De valda revisorerna kan efter samråd med förbundsstyrelsen anlita yrkesrevisorer för att medverka vid upprättande av bokslut och revidering.

Mom 2. Revisorerna ska före februari månads utgång lämna revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Mom 3. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag om ansvarsfrihet ska beviljas för den avgående förbundsstyrelsen eller ej.
 
§ 15. Valberedningen

Valberedningen ska förbereda valet på förbundsstämman av medlemmar i den kommande förbundsstyrelsen.

Mom 1. Nomineringstiden på kandidater utgår fyra veckor före förbundsstämman.

Mom 2. Stämman har rätt att nominera och välja ledamöter till styrelsen och revisorer när valberedningen saknar förslag.

Mom 3. Nomineringsrätt har valberedningen, respektive regions styrelse och medlemmar som uppfyller villkoren i stadgarna § 5.

Mom 4. Valberedningen ska upprätta protokoll över de inkomna kandidatnomineringarna och vem som nominerat den eller de. Protokollet ska även innehålla valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen.

Mom 5. Vid oenighet i valberedningen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av ordförande. Ledamot har rätt att reservera sig mot beslut i valberedningen.

Mom 6. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt för stämmans deltagare senast en timma före stämmans öppnande. Föredragning vid stämman sker av valberedningens ordförande eller annan av valberedningen utsedd ledamot.
Mom 7. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av samtliga regioners styrelser. Förbundsstämman alt. förbundsstyrelsen utser en ledamot i valberedningen att vara sammankallande.

§ 16. Regioner

SK:s basorganisation består av det antal regioner som stämman fattat beslut om.


Mom 1. En region ska bestå av ett geografiskt område som beslutas av stämman.

Mom 2. För varje region ska finnas stadgar som godkänts av förbundsstyrelsen.
 
§ 17. Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsstämman. För att ändring ska bli giltig krävs tvåtredjedelars majoritet av förbundsstämman.
 
§ 18. Upplösning

För upplösning av förbundet krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en av dem är ordinarie.

Mom 1. Mellan de beslutande förbundsstämmorna ska minst sex månader ha förflutit.

Mom 2. Vid beslut om upplösning ska efter revision samtidigt fattas beslut om förfarande med eventuella tillgångar.
 
Bilaga 1.

Val till styrelsen

Val av ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år.

Val av förbundsordförande och förbundskassör väljs på två år, växelvis.

Val av förbundssekreterare väljs på två år samma år som ordförande väljs.

Två oridnarie ledamöter väljs på två år samma år som ordförande väljs.

Två ordinarie ledamöter väljs på två år samma år som kassör väljs.

Fem suppleanter väljs på ett år.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: 
tisdagar
 kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 4 20
Bildkonstnären 4, 2020
Utgivning 9 december till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››